Regulamin strony www.michalskibinski.pl

INFORMACJE OGÓLNE

§1

1.Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa:
a) Zasady korzystania ze strony internetowej pl (dalej: „Strona WWW”),
b) Kwestie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez “Inger” Michał Skibiński, przesłanych poprzez dane kontaktowe zamieszczone na stronie WWW

2. Strona WWW została stworzona w celu przedstawienia podstawowych informacji dotyczących “Inger” Michał
Skibiński oraz ułatwienie kontaktu z Michałem Skibińskim poprzez udostępniony na Stronie WWW danych kontaktowych dla uzyskania profesjonalnej konsultacji przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (dalej: „Klienci”).

 1. Wszelkie kwestie dotyczące świadczonych przez “Inger” Michał Skibiński na rzecz Klienta usług konsultingowych będą zawarte w oddzielnej umowie z takim Klientem.

 

ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY WWW

§2

 1. Właścicielem i Administratorem Strony WWW jest Michał Skibiński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą “Inger” Michał Skibiński pod adresem al. ul. Czerniakowska 18/57, 00-701 Warszawa, wpisana do CEiDG, NIP 521-132-41-10, REGON: 145864248 (dalej „Kancelaria”).
 2. Informacje zawarte na Stronie WWW stanowią ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 3.  “Inger” Michał Skibiński podejmuje starania, aby informacje zawarte na Stronie WWW były kompletne, poprawne i aktualne, jednakże nie składa żadnych zapewnień ani nie ponosi odpowiedzialności jeśli informacje są niepoprawne, niekompletne lub nieaktualne.
 4. Strona WWW zoptymalizowana jest do urządzeń typu deskopt oraz mobile na przeglądarkach Firefox, Chrome, Internet Explorel.
 5. “Inger” Michał Skibiński jest uprawniony do przerw technicznych w aktywności Strony WWW, wynikających z konieczności prowadzenia stałej obsługi oraz konserwacji serwera i oprogramowania.
 6. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za poprawność wyświetlania Strony WWW, jak również za przerwy w dostępie do Strony WWW oraz kontaktowaniu się za pośrednictwem danych kontaktowych, wynikające z działań firmy świadczącej usługi hostingu Strony WWW, użytkowników, Klientów lub gdy wina tkwi po stronie łączy telekomunikacyjnych, albo z innych przyczyn nie będących po stronie Kancelarii.
 7. Na stronie WWW jest zastosowany mechanizm plików “cookies”, które podczas korzystania przez Klientów i innych użytkowników Internetu ze Strony WWW, zapisywane są przez serwer Strony WWW na dysku twardym urządzenia takiego Klienta czy użytkownika Internetu. Stosowanie plików “cookies” ma na celu poprawne działanie Strony WWW na urządzeniach końcowych Klientów i użytkowników Internetu. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient lub użytkownik Internetu może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Właściciel Strony WWW wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony WWW. Mechanizm „cookies” w żaden sposób nie gromadzi, nie przetwarza ani nie pobiera żadnych danych osobowych Klienta czy użytkownika Internetu, a tym samym nie prowadzi profilowania Klienta w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych.

ZASADY KORZYSTANIA Z DANYCH KONTAKTOWYCH

§3

 1. Dane kontaktowe służą jedynie do zainicjowania kontaktu z “Inger” Michał Skibiński i ustalenia spotkania w celu świadczenia usług.
 2. Przed przesłaniem zapytania Klient zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowania jego treści.
 3. W celu ustalenia spotkania z “Inger” Michał Skibiński i przeprowadzenia konsultacji, Klient przesyła krótki opis stanu faktycznego i zakres problemu prawnego oraz proponowany termin spotkania, ewentualnie przedstawia samą prośbę o kontakt ze strony “Inger” Michał Skibiński.
 4. Za pośrednictwem danych kontaktowych można przesłać jedynie dane w formie tekstowej oraz załączniki.
 5. Klient otrzymuje odpowiedź na przesłaną wiadomość z poczty elektronicznej (e-mail: kontakt@michalskibinski.pl), nie później niż w terminie 72 godzin (3 dni) licząc od dnia następującego po dniu otrzymania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta w wiadomości przesłanej do “Inger” Michał Skibiński za pomocą podanego adresu e-mail (dalej: „Wiadomość zwrotna”).
 6. “Inger” Michał Skibiński nie odpowiada za brak dostarczenia Wiadomości zwrotnej do Klienta w przypadku błędnie podanego adresu e-mail.
 7. Brak Wiadomości zwrotnej – w terminie powyżej 3 dni od dnia następującego po przesłaniu wiadomości jest równoznaczny z brakiem zainteresowania “Inger” Michał Skibiński świadczeniem usług na rzecz tego klienta.
 8. Wiadomości do “Inger” Michał Skibiński zawierające treści powszechnie uznane za wulgarne lub obelżywe i/lub mogące mieć lub mające charakter gróźb karalnych względem jakichkolwiek osób fizycznych lub prawnych, według uznania pozostaną bez odpowiedzi lub zostanie na nie przesłana Wiadomość zwrotna informująca o odmowie świadczenia usług.
 9. Wiadomości przesłane na wskazany na stronie adres kontaktowy są poufne. W przypadku jednak gdyby treści wskazane w ust. 7 były kierowane do któregokolwiek z pracowników, współpracowników, bądź “Inger” Michał Skibiński, ten zastrzega możliwość zgłoszenia przestępstwa i przekazania takich wiadomości organom karnym.
 10. “Inger” Michał Skibiński potwierdzi w Wiadomości zwrotnej do Klienta termin spotkania i ewentualnie może zamieścić w niej dodatkowe pytania dotyczące świadczenia usług i wskaże dokumenty, które Klient powinien zapewnić na ustalone spotkanie. “Inger” Michał Skibiński może wskazać też (na prośbę Klienta) szacowany koszt konsultacji, jednakże może on ulec zmianie po dokładniejszym zbadaniu sprawy i ustaleniu pełnego zakresu usług niezbędnych w danej sprawie, w szczególności po przesłanych danych i spotkaniu z Klientem.
 11. Konsultacje nie są udzielane bezpośrednio po otrzymaniu zapytania podany adres e-mail. Konsultacje są udzielane przez “Inger” Michał Skibiński po ustaleniu i zaakceptowaniu terminu i kosztów usługi zleconej w szczególności po spotkaniu z Klientem i ustaleniu faktycznego zakresu usług.
 12. Przesłanie przez Klienta treści określonej w §3 ust. 3 na adres mailowy stanowi złożenie przez Klienta oferty zawarcia Umowy o świadczenie usług i zgodę na przesłanie Odpowiedzi zwrotnej drogą elektroniczną.
 13. W sytuacji, gdy “Inger” Michał Skibiński nie będzie mógł, niezależnie od przyczyny, wykonać usługi obejmującej zgodnie ze złożonym zapytaniem i ew. po uzyskaniu dalszych informacji i/lub dokumentów, niezwłocznie powiadomi o tym Klienta.
 14. “Inger” Michał Skibiński i osoby działające w jego imieniu mogą porozumiewać się elektronicznie z Klientem, jego personelem, doradcami i innymi osobami działającymi w jego imieniu i na jego rzecz po otrzymaniu danych kontaktowych takich osób od Klienta. Klient ponosi odpowiedzialność za ryzyka wynikłe z tytułu korzystania z takiej komunikacji (obejmujące m.in. opóźnienia, groźbę przechwycenia i nieupoważnionego dostępu do takiej korespondencji, jak też ryzyko wirusów), chyba że szkoda powstała wskutek rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej “Inger” Michał Skibiński lub osób działających w jej imieniu.
 15. “Inger” Michał Skibiński i Klient będą odpowiedzialne we własnym zakresie za utrzymywanie i ochronę własnego bezpieczeństwa i systemów komunikacji elektronicznej.
 16. Klient nie ma prawa do żadnych roszczeń względem “Inger” Michał Skibiński w przypadkach określonych w § 3 ust. 13, 14 i 15 powyżej.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

§4

 1. W celu uzyskania kontaktu z “Inger” Michał Skibiński poprzez dane wskazane na stronie WWW Klient powinien podać swoje dane osobowe, w szczególności imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu). Przekazanie ww. danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania kontakt z “Inger” Michał Skibiński jest niemożliwe.
 2. Administratorem danych osobowych Klientów jest “Inger” Michał Skibiński na zasadach określonych w § 4 ust. 1 w celach określonych w § 3 ust. 1 powyżej, jest “Inger” Michał Skibiński.
 3. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez “Inger” Michał Skibiński w celu dalszego kontaktu i ewentualnego dalszego wykonania usług konsultingowych. W przypadku braku takiej zgody, Klient nie akceptuje Regulaminu i może skontaktować się z “Inger” Michał Skibiński telefonicznie pod numerem + 48 695 622 668.
 4. Dane osobowe uzyskane przez “Inger” Michał Skibiński będą chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione oraz przechowywane z zachowaniem najwyższych standardów zachowania prywatności.
 5. “Inger” Michał Skibiński po wykonanej usłudze na rzecz danego Klienta nie będzie przetwarzał jego danych osobowych, z zastrzeżeniem wykonywania kolejnych usług na rzecz tego Klienta.
 6. Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia.
 7. Podanie nieprawdziwych danych osobowych obciąża Klienta. “Inger” Michał Skibiński nie ponosi odpowiedzialności za przesłanie korespondencji do Klienta w związku z otrzymanym zapytaniem lub kontaktu z jakimikolwiek osobami trzecimi w związku z otrzymanym zapytaniem, na skutek podania przez Klienta nieprawdziwych, błędnych danych kontaktowych.

 

REKLAMACJE

§5

 1. Wszelkie reklamacje związane z treściami i jakością działania Strony WWW, Klient może kierować mailowo na adres: kontakt@michalskibinski.pl lub też pisemnie na adres: “Inger” Michał Skibiński ul. Czerniakowska 18/57, 00-701 Warszawa.
 2. “Inger” Michał Skibiński, w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację ustosunkuje się do reklamacji w formie pisemnej.

ZAPISY KOŃCOWE

§6

 1. Regulamin w niniejszym brzmieniu obowiązuje od 15 maja 2018 r.
 2. “Inger” Michał Skibiński ma prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. W przypadku zmiany Regulaminu po przesłaniu zapytania do Klienta obowiązuje wersja z dnia przesłania zapytania.
 3. Wszelkie spory powstałe w związku z realizacja Usług będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku niemożności polubownego zakończenia sporu, będą rozstrzygane według prawa polskiego przez sąd właściwy dla siedziby “Inger” Michał Skibiński, chyba że Klientem jest Konsument – w takim wypadku właściwym dla rozwiazywania sporów będzie sąd miejsca zamieszkania Konsumenta.